Elektro-domácí potřeby Vidnava

Bazénová chemie doplňky

pH+ 0,9 kg Marimex AQuaMar MAR1300010 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Typ užití: udržovací
Určení: zvýšení pH
Báze: chlorová

Přípravek slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2. Příliš kyselé pH pod hodnotou 7,0 totiž způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH také ovlivňuje rozpustnost a účinnost všech použitých chemických přípravků.

S přípravkem AQuaMar pH plus se vám podaří dostat hodnotu pH ve vašem bazénu pod kontrolu.

Dávkování:
* pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 dávkujte množství cca 10 g přípravku na 1 m3 (1000 l) vody
* dávku rozpusťte v umělohmotné konvi a pomalu přilévejte do bazénu u přítoku vody při zapnutém filtračním zařízení
* pokud pH nemá požadovanou hodnotu, postup opakujte
* je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu
* 100 g přípravku je přibližně odměrka o objemu 150 ml


Důležité upozornění:
* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí


* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
* P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
* P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
* P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.900
Výška (cm): 18.50
Šířka (cm): 9.50
Hloubka (cm): 9.50

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 1.020
Výška (cm): 20.00
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 10.20
EAN: 8590517000577

Záruční doba: 24 měsíců

Přípravek Aquamar pH+ slouží ke zvýšení příliš nízkého pH vody. Nedochází tak ke korozi kovových částí, zvyšuje se účinnost chlorových přípravků. Balení 0,9 kg.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
« zpět